Có phải thu phai

Tháng bảy mưa ngâu giọt sầu lơi

Thu về đưa tiễn Hạ ra khơi

Vài ba chiếc lá buồn theo gió

Lắt lay năm, bảy giọt mưa rơi

Loanh quanh ngày cũ nhàn nhạt vơi

Chẳng chút hương xưa, chẳng gọi mời

Hình như ta đã vàng theo nắng

Cuối dốc đời kia sáng chẳng màng

Có phải Thu phai… Tháng bảy về…!?

Lê Yên.
1/7/19. SG.