Có phải thu phai

Tháng bảy mưa ngâu giọt sầu lơi
Thu về đưa tiễn Hạ ra khơi
Vài ba chiếc lá buồn theo gió
Lắt lay năm, bảy giọt mưa rơi
Loanh quanh ngày cũ nhàn nhạt vơi
Chẳng chút hương xưa, chẳng gọi mời
Hình như ta đã vàng theo nắng
Cuối dốc đời kia sáng chẳng màng

Có phải Thu phai… Tháng bảy về…!?

SÀI GÒN .1/7/19.

LÊ YÊN